هدف نهایی همایش
تبیین، ارتقا، گسترش و فرهنگ سازی  ادبیات دانشی و تخصصی  حفاظت از زیر ساخت های حیاتی ( Critical Infrastructure Protection: CIP)